Dit beleid bevat de richtlijnen die Dovesco NV en Dovesco MV Comm.V. (samen met hun respectievelijke rechtsopvolgers hierna te noemen “Dovesco”), toepassen bij de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de doelstellingen en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ('AVG').

Dovesco MV Comm.V., met maatschappelijke zetel te B-9052 Zwijnaarde, Nederzwijnaarde 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 685.601.641, en met btw-nummer BE0685.601.641, treedt op als verwerker van persoonsgegevens.

Dovesco vraagt ​​u dit privacybeleid aandachtig te lezen, aangezien dit document essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

1. Algemeen

Dovesco bevestigt dat het voldoet aan de huidige wetgeving, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 waarnaar hierboven wordt verwezen.

2. Definities

 1. Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer elementen die de fysieke, fysiologische kenmerken kenmerken. , genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 2. "Verwerking": elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

 3. “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 4. Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 5. Subverwerker”: de onderaannemer die door Verwerker is aangesteld om een ​​deel van de verwerkingen namens Verantwoordelijke uit te voeren.

 6. persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onopzettelijke of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde openbaarmaking van of de toegang tot persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt, ook wel een “gegevenslek” ;

 7. AVG”: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dwz Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt en de doeleinden waarvoor Dovesco deze verwerkt, alsmede de grondslag van Dovesco om dit te doen.

 • In connection with Dovesco's investment activities and management, the following personal data are processed:

 • Your surname and first name

 • Your address

 • Your telephone number

 • Your email address

The above data are processed with a view to duly perform our investment activities and management in the ordinary course of bedrijf.

Dovesco rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens in dit geval op basis van het gerechtvaardigd belang dat Dovesco daarvoor uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming heeft gekregen.

 • In verband met uw toegang tot en gebruik van onze website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw IP-adres

 • Uw surfgedrag

Dovesco verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de inhoud en het functioneren van de website, in overeenstemming met de behoeften van de bezoeker.

Dovesco rechtvaardigt deze verwerking van persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang dat Dovesco heeft bij het aanbieden van een goed toegankelijke, begrijpelijke, passende, uitgebreide en relevante website.

Voor meer informatie over het gebruik van de website van Dovesco verwijzen wij u naar de website disclaimer en het cookiebeleid.

 • In verband met het elektronisch of per post versturen van nieuwsbrieven, dealaankondigingen en uitnodigingen voor evenementen, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw naam en voornaam

 • Uw adres

 • Uw e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op het personaliseren van onze nieuwsbrieven, aankondigingen en uitnodigingen.

Dovesco vertrouwt in dit geval op uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • In verband met het samenstellen en analyseren van geanonimiseerde statistiekenworden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • De volgorde van pagina's die u op de website bezoekt

 • Het aantal keren dat u onze website bezoekt De

verwerking voor statistische doeleinden vindt plaats met behulp van gecodeerde gegevens, waaruit de identiteit van de betrokkene niet kan worden getraceerd.

De wettelijke basis waarop Dovesco deze verwerking rechtvaardigt, is het legitieme belang van het bedrijf om haar website voortdurend te evalueren en te verbeteren.

Dovesco verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verwerken voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij u Dovesco hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Dovesco garandeert dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard indien Dovesco deze niet langer nodig heeft voor de uitvoering van onze beleggingsactiviteiten en beheer, of indien er geen wettelijke bewaarplicht meer op rust.

4.

Bewaartermijn Uw persoonsgegevens die door Dovesco worden verwerkt, worden bewaard zolang als nodig is voor de goede uitvoering van onze beleggingsactiviteiten en -beheer, in overeenstemming met de wettelijke, regelgevende en interne vereisten op dit gebied. Als u uw persoonsgegevens uit onze systemen wilt verwijderen, kunt u ons hiervoor eenvoudig een verzoek richten zoals hieronder beschreven.

5. Rechten

Als betrokkene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerkingen die Dovesco uitvoert.

Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de juridische afdeling van Dovesco, bereikbaar via e-mail (GDPR@dovesco.com).

Dovesco is verplicht binnen een termijn van één maand op dit verzoek te reageren. U ontvangt alleen binnen de gestelde termijn een reactie als u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten via de bovengenoemde procedure verzendt.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage en inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om na te gaan hoe deze worden gebruikt. U kunt te allen tijde een gratis kopie van uw beschikbare persoonsgegevens verkrijgen door een eenvoudig verzoek daartoe te doen, inclusief bewijs van uw identiteit door een kopie van uw identiteitskaart bij uw verzoek te voegen.

 • Recht op correctie, verwijdering en beperking

Behalve die persoonsgegevens die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden verwerkt, kunt u aangeven welke persoonsgegevens helemaal niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen mogen worden verwerkt. Daarnaast kunt u verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens waarvan u niet wilt dat ze geheel of gedeeltelijk worden verwerkt. U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te controleren en indien nodig te corrigeren.

 • Recht van bezwaar, geautomatiseerde beslissingen en profilering

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als uw bezwaar is gebaseerd op ernstige en legitieme redenen. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, hoeft u hiervoor geen reden op te geven.

De verwerking van persoonsgegevens door Dovesco vindt niet plaats op basis van geautomatiseerde besluiten; met andere woorden, het gebeurt niet zonder menselijke tussenkomst.

Dovesco doet niet aan profilering op basis van de beschikbare persoonsgegevens.

 • Right to withdraw consent

If the processing of your personal data is based on consent you have given, you may withdraw this consent at any time.

 • Recht op overdraagbaarheid

Onder de voorwaarden van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt Dovesco vragen om uw gegevens op deze manier over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

 • Klachten

Indien u van mening bent dat uw rechten als betrokkene worden geschonden door of tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Toezichthouder Gegevensbescherming (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid om een ​​rechterlijke toetsing in te stellen of een beroep op de rechter te doen .

6. Doorgifte aan derden

Dovesco verplicht zich uw persoonsgegevens niet te verkopen, verhuren, distribueren of anderszins bekend te maken aan derden, tenzij de mededeling aan de derde partij geschiedt op grond van een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen verplichten dwingende wetten Dovesco om uw persoonsgegevens door te geven aan de bevoegde overheidsinstanties. Evenzo kan een gerechtelijk bevel Dovesco ertoe verplichten persoonsgegevens door te geven aan personen die op grond van het bevel gemachtigd zijn om de betreffende persoonsgegevens in te zien.

Dovesco maakt een uitzondering op haar geheimhoudingsplicht bij een (gedeeltelijke) reorganisatie of overdracht van de bedrijfsactiviteiten. In dergelijke gevallen worden uw persoonsgegevens samen met de bedrijfsvoering doorgegeven aan de derden die betrokken zijn bij de overdracht en bij de vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaand aan de overdracht.

Voor zover mogelijk zal Dovesco u op de hoogte stellen van de overdracht aan voornoemde derden.

7. Beveiliging en vertrouwelijkheid

Dovesco garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een passende, correcte en veilige manier plaatsvindt. Indien u dit wenst, wordt u op transparante wijze geïnformeerd over de verwerkingsprocedures en de technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

8. Wijzigingen

Dovesco behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen.

Als er substantiële aanpassingen worden gedaan, zal Dovesco alle redelijke maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen voordat de wijzigingen van kracht worden.